2018

Hiatus
cast hydrostone
various sizes

photo courtesy to the artist