2018

Third Generation
slip-cast porcelain© 2018 Hae Won Sohn

haewsohn@gmail.com /  Instagram